Untitled Document

 
  เมนู
เมนูหลัก
   

โครงการล่าสุด

โครงการที่ผ่านมา

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 10

โครงการผ้าป่ามหากุศล 31 กรกฏาคม 2556

วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ 9

ข้อบังคับ ระเบียบ และใบจัดตั้งของมูลนิธิฯ

เชิญชวนบริจาค
การ์ดและสินค้า
ปฏิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปประเทศไทย
ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 7554
ห้องสุมดเสียง
รายการ "รวมใจเป็นหนึ่ง"
จำนวนผู้เข้าชม :
ห้องสมุดมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิฯ
โครงการกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ระเบียบมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
สารคดีสู้ให้เป็น และ ILO
วีดีโอสร้างพลังความรัก
ชุดเพลง ไกล...กังวล &
มิวสิควิดีโอ ทรงพระเจริญ
รวมบทความ
วารสารยิ้มสู้
จำนวนผู้เข้าชม : 248536
ห้องสมุด ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ข้อมูลและประวัติ ครอบครัว
งานทางด้านวิชาการ
ผลงานทางด้านสิทธิมนุษยชน
บทสัมภาษณ์
หมาหมู่ & สารคดี สุนัขนำทาง
ท่องเที่ยวไปกับ ศ.วิริยะ
สารคดี รายการทีวี
จำนวนผู้เข้าชม : 32252
 
หอศิลป์ยิ้มสู้

หอศิลป์ยิ้มสู้
ศิลปะว่าด้วยเรื่องความพิการ
จำนวนผู้เข้าชม : 7554
เชิญชวนบริจาค/อื่นๆ

กระดานเสวนา [15473]
เชิญชวนบริจาคสนับสนุนการพัฒนา
คนพิการแบบยั่งยืน
[11296]
ติดต่อเรา [11154]
สมัครอ่านหนังสือเสียง
สำรวจความคิดเห็น
ดีมาก 89%
ดี 4.%
ปานกลาง 3.%
พอใช้ 3.%
ควรปรับปรุง 0.%

 

าร ที่

 

IMG_1260 ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

“...บุคคลพิการที่ประสบกับความสำเร็จในชีวิตที่เปลี่ยนเคราะห์ร้ายในชีวิต ให้เป็นโอกาสด้วยความวิริยะสมชื่อทั้งยังใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจัง...”

เกิดวันที่            ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕
ที่อยู่                 ๒๗/๕ ถนนอรุณอัมรินทร์ ซอย ๓๙ เขตบางกอกน้อย กทม ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์           ๐ ๒๘๘๖ ๐๒๐๖
สถานภาพ สมรสกับ น.ส. มณี สุขพูลผลเจริญ มีบุตรด้วยกัน ๓ คน 
อาชีพ                รับราชการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ ๑๐
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษา
- นิติศาสตรบัญฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา ๒๕๑๘)
- เนติบัญฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภา (ปีการศึกษา ๒๕๑๙)
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายแพ่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา  ๒๕๒๓)
- ปริญญาโทสาขากฎหมายภาษีอากร(LLM. IN TAXATION) จากมหาวิทยาลัย HARVARD ประเทศ สหรัสอเมริกา (ปีการศึกษา ๒๕๒๕) ต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ สอนวิชากฏหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 

        

 


ประสบการณ์การทำงาน

อดีต
สมาชิกที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 สมัย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย(ชุดท่านอานันท์ ปันยารชุน)
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านคนพิการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน
รับราชการตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ประธานสถาบ้นกฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเครือข่ายด้านคนพิการเพื่อการปฏิรูป สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษา
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ
รองประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการ
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (นายกรมต.เป็นประธาน)
ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งมีสำนักงานสาขาอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ
ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการมูลนิธิ APCD
กรรมการมูลนิธิคนตาบอดไทย
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ผลงานหรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์
๑. เป็นแกนนำรณรงค์ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ (มาตรา ๓๐, ๔๔, ๘๐) และ ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐ ,๔๙ , ๕๔ ,๘๐) มีบทบัญญัติประกันสิทธิคนพิการและมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้พัฒนาคนพิการให้พึ่งตนเองได้ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล รณรงค์ให้มี พรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ , พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐,  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยกเลิกกฎหมายจำกัดสิทธิคนพิการ ให้มีกฎหมายส่งเสริมหรือขจัดอุปสรรค เพื่อให้คนพิการมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปเช่น พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘  และ ๒๕๕๑ ให้คนพิการเป็นข้าราชการพลเรือนได้,  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐, พรบ.ข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ , พรบ.การประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น รวมทั้งเร่งรัดให้รัฐบาลลงนามและให้สัตยาบรรณอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิคนพิการ (CRPD)  เป็นประธานจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการ

 

        Download 155248_17...jpg (75.4 KB)

 

จัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสามารถยกร่างอนุบัญญัติได้ครบถ้วน ซึ่งมีมากกว่า ๒๕ ฉบับ  ในระหว่างดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และความมั่นคงแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  ได้ร่วมผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนสตรี และความมั่นคงของมนุษย์อีกหลายฉบับ

 

๒. เป็นแกนนำรณรงค์ให้มีแผนส่งเสริมและพัฒแนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ ๑ – ๓  (๒๕๔๐-๒๕๕๔) และเป็นประธานโครงการ จัดสัมมนาเพื่อจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนของคนพิการ

        

 

๓. รณรงค์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทราบถึงสิทธิตามกฎหมายของตนและประโยชน์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ ๑-๓ อีกทั้งขับเคลื่อนให้   คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการตลอดจนให้ความช่วยเหลือคนพิการ ทางด้านกฎหมาย การศึกษา อาชีพ และความช่วยเหลืออื่น ผ่านองค์กรที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นประธานหลายแห่งเช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย , สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย , มูลนิธิ   ธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด , มูลนิธิคนตาบอดไทย ,มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (พ.ศ.๒๕๒๖ – ปัจจุบัน)


          

๔. จัดทำวิจัย เขียนหนังสือบทความเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนพิการ เช่น งานวิจัยการแก้ไขกฎหมาย ศึกษากรณีกฎหมายและระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ปี ๒๕๔๖  จัดทำหนังสือ “กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ        คนพิการ” พ.ศ. ๒๕๓๙ บทความศีลธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๐, อุปถัมภ์อำนาจนิยมและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย พ.ศ.๒๕๔๓
๕.จัดทำหอศิลป์ยิ้มสู้  และสารคดียิ้มสู้ในนามของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเพื่อเผยแพร่ความสามารถของคนพิการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยทีวีสาธารณะ(THAI PBS)  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ –ปัจจุบัน (ชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.wiriya.net  หรือ www.yimsoo.org  หรือ Facebook ยิ้มสู้

 

รางวัลที่ได้รับด้านคนพิการ 
- ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง จากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๒๗
- รางวัลผู้ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนงานสวัสดิการคนพิการจาก คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๑
- รางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๖
- รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านกฎหมาย)  จากสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๖
-รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ๓ สมัยติดต่อกัน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗

  1. รางวัลหอเกียรติยศ บุคคลคนพิการต้นแบบ พ.ศ. ๒๕๕๑  


งานสัมภาษณ์

1.รักด้วย "หัวใจ" โดย Bangkok Biz News

 

 

 

 
 
 

 
Untitled Document
 
 
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 ตู้ปณ. 1001 ปณฝ. ศิริราช กรุงเทพฯ 10702
โทร. 0-2886-1188 Email : wiriyanam@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม :
 
 
ขึ้นข้างบน